Regulamin

 1. Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem WWW.lewandowicz.com.pl, jest Krzysztof Lewandowicz prowadząca działalność pod firmą Studio Zdrowego Ciała z siedzibą w Ustce przy ul. Kopernika 16, wpisanego do rejestru prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadający numer NIP: 8391846891 oraz numer Regon: 770911432 (zwana dalej Sprzedawcą). Kontakt z przedsiębiorcą jest także możliwy pod numerem telefonu: 598144958, 602738092 oraz drogą mailową na adres:  sklep@lewandowicz.com.pl 
 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych.
 3. Niniejsze Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Klienta umowy sprzedaży.
 4. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 5. Klient zobowiązany jest do podania informacji umożliwiających realizację zamówienia, które powinny być zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie.
 6. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 7. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży. Zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w koszyku pod hasłem „Podsumowanie koszyka”, a następnie pojawia się także w wypełnianym formularzu pod hasłem „Suma”. W tym miejscu Sprzedawca poinformuje również Klienta o kosztach dostawy zamówionego towaru. Cena, za którą Klient dokonuje zakupu towarów w Sklepie internetowym wraz z kosztami dostawy potwierdzana jest Klientowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia. Ponadto każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Konsumentowi na wysyłanym z towarem paragonie, a w innych przypadkach w fakturze VAT.
 9. Informacje dotyczące poszczególnych towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Katalog produktów Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie są nowe i fabrycznie zapakowane. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy bez wad.

II Realizacja zamówienia
 

 1. Zamówienia za pomocą strony internetowej można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w godzinach pracy Biura – to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 ewentualnych zmianach w godzinach pracy Biura Klienci będą informowani na stronie sklepu w zakładce Kontakt.
 2. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia, są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odstąpienia.
 3. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym są towarami dostępnymi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów), że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, każdorazowo, również w przypadku zamówienia telefonicznego, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji takiego zamówienia w całości lub w pewnym zakresie. W przypadku możliwości zrealizowania zamówienia w części Klient zostanie poinformowany mailowo o wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia częściowego i dacie wysyłki. W razie dokonania przez Klienta płatności – kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi  przysługuje  prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail zawierającej w swej treści ww. oświadczenie
 4. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w drodze komunikatu nadawanego w drodze informacji e-mail, przesyłanego na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia,  potwierdzającego ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie albo gdy otrzymano potwierdzenie pomimo, iż nie dokonywano zamówienia w Sklepie Internetowym – Klient proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy ze sklepem.
 5. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy się niezwłocznie skontaktować ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
 6. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, albo też – w przypadku zamówienia telefonicznego – na adres przekazany pracownikowi Biura, w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

III Warunki płatności i wysyłki towaru

 1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
 1. przelewem bankowym;
 2. za pobraniem – to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, niedokonanie zapłaty ceny za zakupiony towar w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty ceny uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 2. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia. Status realizacji Zamówienia zarejestrowany Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie głównej Sklepu.
 3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera Fedex. Kurier podejmie dwukrotną próbę doręczenia przesyłki pod wskazany adres. Szczegółowe warunki dostarczenia przesyłki są dostępne na stronach przewoźnika.
 4. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie papierowej wraz z doręczeniem towaru.
 5. W przypadku zamówienia opłacanego w formie pobraniowej nieodebranie przesyłki w zakreślonym przez doręczyciela terminie, powodujące odesłanie przesyłki do nadawcy, wiąże się z koniecznością uiszczenia przez zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z poniesionymi przez Sklep kosztami doręczenia. Ponadto zamawiający niedotrzymujący umowy tj. nieodbierający zamówionej przesyłki, ma obowiązek naprawienia wynikłej z tego szkody.

IV Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient zawierający umowę na odległość, może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez niego, inna niż przewoźnik, objęła w posiadanie rzeczy, a w przypadku zamówienia kilku towarów doręczanych osobno, od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy. Odstępując, Klient zobowiązany jest zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej.
 2. W celu zachowania terminu do Odstąpienia  wystarczy, by Klient wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
 3. Prawo do Odstąpienia wygasa na skutek upływu terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
 4. W przypadku Odstąpienia, Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności. Zwrot następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o Odstąpieniu i numerze rachunku bankowego właściwego dla dokonania zwrotu. Zwrot płatności nastąpi przelewem na podane przez Klienta konto bankowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania zakupionego towaru do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.
 6. Klient zobowiązany jest do odesłania lub przekazania rzeczy na adres Sprzedawcy: ul. Kopernika 16, 76-270 Ustka, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (odesłania/przekazania/opakowania).
  Dokonując zwrotu należy zabezpieczyć zwracane rzeczy przed ich uszkodzeniem w trakcie transportu.
 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności dokonanej przez Klienta do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

V Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) lub prawną (np. rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej) – Rękojmia, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 3. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie na koszt Sprzedawcy rzeczy na jego adres. 
 4.  Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o przesłanie drogą elektroniczną na adres sklep@lewandowicz.com.pl  albo na adres siedziby Sprzedawcy oznaczonej powyżej informacji na temat okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty ujawnieniu wady, okoliczności jej ujawnienia oraz żądania związanego z ujawnioną wadą tj. doprowadzenia towaru do zgodnego z umową tj. naprawy, obniżenia ceny, wymiany albo odstąpienia od umowy oraz swoich danych kontaktowych.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia złożenia reklamacji
  wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.
 6. 6.W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią
  o niezasadności reklamacji.

VI Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych, w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia, jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji  o promocjach.
 2. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany i poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przewarzania.